FACE twi 

 

titulo insercio laboral


El projecte d’Inserció laboral contempla una formació específica i general per a la inserció dins l’empresa ordinària de persones amb discapacitat.

insercio laboral1Es complementa amb un període de pràctiques en una empresa potenciant el creixement personal dins de l’àmbit socio-laboral, per tal que la posterior inserció laboral de la persona amb discapacitat esdevingui un èxit.

Està destinat a persones amb discapacitat i/o malaltia mental associada, en edat laboral. Aquestes, han de tenir amb un mínim d’autonomia personal i capacitat per a desenvolupar feines en un entorn normalitzat, amb el suport necessari d’un tècnic de seguiment.

 

  

OBJECTIUS DEL PROGRAMA D’INSERCIÓ LABORAL

La inserció de persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental associada al món laboral ordinari, a través de la metodologia de "treball amb suport", amb l’objectiu de que la persona sigui capaç d’aconseguir i mantenir un lloc de treball remunerat en un entorn normalitzat, en igualtat de drets i oportunitats.

       

insercio laboral2METODOLOGIA

La metodologia de treball amb suport es dirigeix a aconseguir un compromís entre la persona, l'empresa i l'entitat, per tal de garantir la satisfacció de totes les parts al llarg de la relació laboral.

Aquesta es centra en realitzar:

  • El seguiment d’un programa individualitzat de suport, valorant l’adquisició de continguts (formació en habilitats instrumentals i socials).
  • L’anàlisi i adaptació del lloc de treball
  • Un seguiment a la família de l’usuari, per tal de promocionar la seva autonomia i cercar la seva col·laboració amb el programa.
  • Tutories individuals i grupals de seguiment.
  • insercio laboral3L’avaluació dels suports i reajustament d’aquests, en aquells casos necessaris.
  • Visites i/o contacte telefònic amb l’empresa, per part del preparador laboral, per fer el seguiment corresponent (informació i assessorament bidireccional).
  • L’acompanyament i suport continuat, durant tota l’activitat laboral, portant a terme els ajustaments i les modificacions oportunes, ja sigui a nivell de l’usuari o de l’empresa.
  •  Facilitar un suport divers, flexible i compartit amb l'empresa, el qual ens permet anticipar i reaccionar a les necessitats de tots dos implicats.

Per tant, el suport va més enllà de la recerca d'un treball i del procés de la inserció laboral.

insercio laboral4Una característica que distingueix el Treball amb suport d'altres serveis de suport a la inserció, és la disponibilitat del suport del PREPARADOR LABORAL, per tal de facilitar la sostenibilitat del treball, al llarg del temps.


ACTIVITATS

Logo-Gene

Logo 2

Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de cofinançament per part de l'FSE